ระบบการศึกษาของออสเตรเลีย


ประเทศออสเตรเลียได้ให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีสถาบันการศึกษาให้เลือกมากกว่า 1,200 สถาบัน และ มีหลักสูตรให้เลือกมากกว่า 22,000 หลักสูตร ในทุกระดับชั้นการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย ระดับมัธยมศึกษา ระดับฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา นอกจากนั้นยังรวมไปถึง หลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียได้กำหนดนโยบายการศึกษาแห่งชาติ (The Australia Qualifications Framework) หรือ AQF โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาแห่งประเทศออสเตรเลียเป็นผู้ดูแล คือ TEQSA (The Tertiary Education Quality and Standards Agency) ซึ่งจะรับผิดชอบดูแลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือ Higher Education (http://www.teqsa.gov.au) และ สำนักงานคุณภาพทักษะออสเตรเลีย (Australian Skills Quality Authority, ASQA) ซึ่งจะรับผิดชอบดูแลในระดับวิชาชีพ หรือ VET: Vocational Education and Training (http://www.asqa.gov.au)

เพื่อเป็นการรับประกันต่อนักเรียนและผู้ปกครองว่า คุณวุฒิด้านการศึกษาของประเทศออสเตรเลียนั้นมีคุณภาพเท่าเทียมกันทั่วทั้งประเทศ และบ่งบอกได้ถึงความมีมาตรฐานสูงในระบบการศึกษา ซึ่งการที่ระบบการศึกษามีมาตรฐานและแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศนั้น ก็เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนทางด้านเส้นทางการศึกษาในกรณีที่นักเรียนต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจากวุฒิการศึกษาเดิม AQF Level นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 10 ระดับชั้นดังนี้

  • Level 1: Certificate I
  • Level 2: Certificate II
  • Level 3: Certificate III
  • Level 4: Certificate IV
  • Level 5: Diploma
  • Level 6: Advanced Diploma and Associate Degree
  • Level7: Bachelor Degree
  • Level 8: Bachelor Honours Degree, Graduate Certificate and Graduate Diploma
  • Level 9: Master Degree
  • Level 10: Doctoral Degree

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียดแต่ละ Level คลิกที่ http://www.aqf.edu.au/aqf/in-detail/aqf-levels

ที่มารูปภาพ:: The Northern Sydney Institute