หลักสูตรภาษาอังกฤษ


การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลียมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริง ไม่ใช่เน้นเพื่อการท่องจำ โดยจำลองสถานการณ์จริงที่นักเรียนต่างชาติจะต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นประเทศออสเตรเลียยังเป็นประเทศที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการสื่อสารภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ ในสภาพแวดล้อมแบบนานาชาติอย่างแท้จริง

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลียสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนตามจุดประสงค์ที่ต้องการได้ ดังนี้

ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางด้าน การฟัง และการพูด โดยเฉพาะ เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบททั่วๆไปในชีวิตประจำวันอย่างคล่องแคล่ว นอกจากนั้นยังเพื่อเป็นการปูพื้นฐานเพื่อที่จะเรียนต่อในภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (English for Academic Purposes) อีกด้วย

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (English for Academic Purposes)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับการเรียน ต่อมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาขึ้นไป โดยเน้นทางด้านการอ่าน และการเขียนเป็นหลัก เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ (Examination Preparation)

เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบความสามารถเฉพาะทาง ภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEIC, TOEFL และ Cambridge Test

ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (English for Specific Purposes)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทที่ เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นไป เน้นสถานการณ์ในสภาพแวดล้อมที่ทำงาน เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับ ธุรกิจ, พยาบาล, แพทย์ หรือ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม เป็นต้น

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอน (English for Teaching)

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ สามารถแบ่งออกได้เป็น

  • TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษแก่ชาวต่างชาติผู้ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
  • EFTC (English For Teaching Children) สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเด็ก