การศึกษาระดับประถมถึงมัธยม


การศึกษาภาคบังคับของประเทศออสเตรเลียสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้

  1. ระดับประถมศึกษา (Primary School): การศึกษาขั้นประถมเป็นหลักสูตรภาคบังคับของประเทศออสเตรเลีย โดยเริ่มตังแต่เด็กที่มีอายุครบ 6 ขวบจะต้องเข้าได้รับการศึกษา ณ โรงเรียนประถมศึกษาที่ใกล้เคียงบริเวณที่อยู่อาศัยของตน จะเริ่มศึกษาตั้งแต่ Year1 – Year6 ในรายวิชาทั่วไป เช่น คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น เพื่อผ่านระดับไปยังการศึกษาขั้นต่อไป
  2. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School): การศึกษาขั้นมัธยมเป็นหลักสูตรต่อจากขั้นประถมศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับมัธยมตอนต้น (Junior Secondary) และ มัธยมตอนปลาย (Senior Secondary) เน้นการเรียนการสอนเพื่อเตรียมตัวนักเรียนให้เข้าสู่การเรียนระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับวิชาชีพต่อไป