เยี่ยมชมโรงเรียน


Stellar มีการให้บริการสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความประสงค์จะมาเยี่ยมชมสถานศึกษาในประเทศออสเตรเลียในลักษณะของกลุ่มอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป เพื่อเพิ่มความมั่นใจในระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย และคุณภาพของสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งทางบริษัทพร้อมดำเนินการทั้งทางด้านติดต่อประสานงานกับทางสถาบันที่ผู้ปกครองและนักเรียนต้องการจะเยี่ยมชม บริการจัดหาที่พักและรถรับ-ส่งจากที่พักถึงสถาบันการศึกษา บริการด้านการเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่าเพื่อการเดินทางมายังประเทศออสเตรเลีย และบริการจัดหาตั๋วเครื่องบินไป-กลับจากประเทศไทยมายังประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทางบริษัทจะให้การดูแลตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ ณ ประเทศออสเตรเลีย