การขอคืนเงินภาษี


ในแต่ละรอบปีงบประมาณของประเทศออสเตรเลียช่วงเดือนกรกฎาคมถึงมิถุนายนของปีถัดไป (Financial Year) ในแต่ละองค์กรนั้นจะมีการสรุปยอดรวมรายได้ของลูกจ้างในปีนั้นและออกเป็นใบสรุปยอดเพื่อให้ลูกจ้างนำไปเรียกคืนภาษีได้ โดยที่คำนวณจากยอดรายได้รวมทั้งปี และหักเป็นเปอร์เซ็นต์ตามฐานรายได้ที่รัฐบาลกำหนดไว้ เพื่อดูว่าภาษีที่เสียไปนั้นจะได้คืนมากน้อยเท่าไร โดยเฉพาะผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนนั้นอาจจะได้รับเงินภาษีที่เสียไปคืนเต็มจำนวนเนื่องจากรายได้ขั้นต่ำน้อยกว่าที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ลูกจ้างที่ทำงานเสียภาษีสามารถยื่นการทำ Tax Return ออนไลน์ได้ด้วยตัวเองที่ https://www.ato.gov.au หรือยื่นผ่าน Tax Agent ซึ่งทาง Stellar มีการบริการยื่น Tax Return โดยที่ปรึกษาด้านบัญชีของบริษัทผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการเงินและภาษีประเภทต่างๆของออสเตรเลีย
ระยะเวลาของการเรียกคืนเงินภาษีนั้นจะอยู่ที่ 14 – 28 วันทำการ หลังจากการยื่น tax return เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนพิจารณาของ สำนักงานภาษีอากรของออสเตรเลีย (ATO)