หนังสือรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจ


บริการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติจากประเทศไทย (Thai Police Clearance Certificate) เพื่อใช้สำหรับการยื่นเอกสารกับทางราชการของออสเตรเลียเพื่อจุดประสงค์ทางด้านการทำงาน หรือย้ายถิ่นฐาน ซึ่งทาง Stellar ได้รับการอนุมัติจากศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ออสเตรเลีย (AFP: Australian Federal Police) ให้เป็นผู้แทนในการดำเนินการยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองความประพฤติ โดยมีบริการในด้านการจัดเตรียมเอกสาร และพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมต่อไป
เอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติสำหรับชาวไทย

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีหมดอายุ ให้นำเอกสารบันทึกปากคำ ณ กงสุลไทย มาประกอบ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
 5. ใบสำคัญการสมรส/หย่า (กรณีมีการสมรส/หย่า)
 6. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารของชาย สัญชาติไทย (สด.8, 9, 43 ใบ ร.ด. หรือหนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ)
 7. สำเนาวีซ่าปัจจุบันของประเทศออสเตรเลีย
 8. รูปถ่ายขนาด 2×2.75 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 2 รูป (สำหรับหนังสือเดินทางประเทศแคนนาดา)

**รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ

Non-Thai citizenship that have been stayed in Thailand for over 6 months

 1. Certified photocopy of valid passport
 2. Certified photocopy of Thai Visa
 3. Certified photocopy of present Australian Visa (eg. student visa, visa work, resident visa and others) or Letter Request for Record check from Embassy – Document(s) stating that the applicant previously worked or resided in Thailand.
 4. A photocopy of Thai working permit (if available)
 5. Two recent photographs (50mm wide X 70mm high, Canadian Passport Photo)

ค่าบริการ

 • $280 สำหรับผู้ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • $380 สำหรับผู้แจ้งประวัติอาชญากรรม ณ วันที่ยื่นคำร้อง
 • $180 (เพิ่มเติม) สำหรับผู้ที่ตรวจพบประวัติอาชญากรรมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

ระยะเวลาในการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติอยู่ที่ 14-30 วันทำการสำหรับผู้ที่ไม่พบประวัติอาชญากรรม และ 30-60 วันทำการสำหรับผู้ที่มีประวัติอาชญากรรม ทั้งนี้หนังสือรับรองจะออกเป็นภาษาไทยเท่านั้นสำหรับผู้ที่มีประวัติอาชญากรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม https://pcscenter.sbpolice.go.th/th

หากต้องหารใช้บริการนี้ ท่านจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ คลิ๊กที่นี่เพื่อจองนัดหมาย