มหาวิทยาลัย


หลักสูตรในระดับอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลียสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

Bachelor Degree

หลักสูตรปริญญาตรีจะมีระยะเวลาเรียนทั้งหมด 3 ปี ยกเว้นบางสาขาที่จะใช้เวลาเรียนมากกว่า 3 ปี เช่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์บางสาขา เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีหลักสูตร Bachelor Degree (Honours) สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม จะได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับนี้ต่ออีก 1 ปี เพื่อได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมเมื่อสำเร็จการศึกษา ซึ่งหากผู้เรียนได้จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง อาจจะได้รีบโอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในบางมหาวิทยาลัย โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการศึกษาในระดับปริญญาโทอีกด้วย

Graduate Certificate, Graduate Diploma

เป็นหลักสูตรทางวิชาการระยะสั้น ระยะเวลา 6 เดือน และ 1 ปี ตามลำดับ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจะเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการ ในสาขาเฉพาะทางที่ผู้สมัครเรียนมีความสนใจเป็นพิเศษ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย ซึ่งสามารถเลือกสาขาเฉพาะทางใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นด้านที่เรียนมา ในบางหลักสูตร นักเรียนสามารถขอโอนหน่วยกิจจากหลักสูตรนี้ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทได้อีกด้วย

Master Degree

การศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศออสเตรเลียใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 1 ถึง 2 ปีแล้วแต่สาขาที่เลือกเรียน โดนสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

  • Master Degree by Coursework: เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผู้เรียนศึกษาภาคทฤษฎี และคิดวิเคราะห์ผ่านทางกรณีศึกษาต่างๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนคติกับเพื่อนร่วมชั้น เป็นการฝึกให้ผู้เรียนใช้ทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ให้เป็น ดังนั้นกระบวนการเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนเข้าชั้นเรียน เพื่อเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนร่วมชั้น
  • Master Degree by Research: เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกการทำวิจัย โดยนำภาคทฤษฏีที่เคยเรียนมา คิดค้นหัวข้อวิจัยที่สามารถพบเห็น และนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ดังนั้นกระบวนการเรียนการสอนจะไม่เน้นการเข้าห้องเรียน แต่จะเน้นการนำเสนอผลงานวิจัย และการสอบแบบเชิงวิเคราะห์ (Comprehensive)

Doctoral Degree

เป็นหลักสูตรทางด้านวิชาการขั้นสูงที่มุ่งเน้นการทำวิจัย และวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีระยะเวลาตลอดหลักสูตร 3-5 ปี โดยคุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท (Master Degree by Research) หรือ Bachelor Degree with Honours พร้อมกับมีผลงานทางวิชาการ แต่ถ้าหากผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อด้านปริญญาเอกแต่ไม่ผ่านเกณฑ์พื้นฐาน ทางสถาบันการศึกษาอาจจะพิจารณาให้เรียน Preliminary ก่อนเป็นเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาว่าผู้สมัครเรียนนั้นสามารถผ่านไปเรียนในระดับปริญญาเอกได้หรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ที่ต้องการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานยังสามารถเลือกศึกษา Master degree by Research ก่อนเป็นระยะเวลา 1 ปีจากปกติ 2 ปี แล้วขอปรับเป็นระดับปริญญาเอกได้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของมหาวิทยาลัยและผลการเรียนที่ผ่านมาด้วย