วีซ่าทุกประเภท


นอกจากด้านการศึกษาแล้ว Stellar ยังมีการให้บริการสำหรับการปรึกษาและจัดทำ Visa สำหรับการเดินทางเข้ามาประเทศออสเตรเลียทุกประเภท ซึ่งทางเราได้รับการอนุมัติจากทางรัฐบาลออสเตรเลียให้เป็นผู้แทนด้านให้คำแนะนำและให้บริการสมัครวีซ่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีการจดทะเบียนเป็น MARA (Migration Agents Registration Authority) Code of Conduct ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่าทาง Stellar มีการดำเนินการด้านวีซ่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียทุกประการ
วีซ่าหลักๆโดยทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาประเทศออสเตรเลียมีดังนี้

วีซ่านักเรียน (Student Visa Subclass 500)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมาพำนัก ณ ประเทศออสเตรเลียเป็นการชั่วคราว โดยมีจุดประสงค์เพื่อมาศึกษาต่อทางด้านที่ผู้ยื่นขอวีซ่ามีความสนใจโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของวีซ่านักเรียนได้ตามหลักสูตรที่ผู้เรียนสมัครเรียน ดังนี้

Independent ELICOS Sector

เหมาะสำหรับผู้ต้องการที่จะมาศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ อาทิ General English, English for Academic Purpose, Examination Preparation เป็นต้น หรือพูดง่ายๆก็คือ หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษทั่วๆไป ดังนั้น ผู้มีความประสงค์ที่จะมาเรียนต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อใช้สำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือเพื่อใช้ในการสมัครงานต่างๆ จะต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภทนี้

Schools Sector

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมาศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลียในระดับโรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย ระดับ ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

Vocational Education and Training Sector

เหมาะสำหรับผู้มีความประสงค์จะมาศึกษาต่อในระดับวิชาชีพเพื่อเพิ่มเติมความรู้เฉพาะด้านที่เน้นด้านปฏิบัติ หรือปูพื้นฐานเพื่อนำไปใช้สำหรับการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งประกอบไปด้วย คอร์สเรียนประเภท Certificate, Diploma และ Advanced Diploma และสถาบันที่เปิดสอนสาขาวิชาชีพของรัฐบาล (TAFE)

Higher Education Sector

เหมาะสำหรับผู้มีความประสงค์จะเดินทางมายังประเทศออสเตรเลียเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือในระดับการศึกษาทางวิชาการขั้นสูง ประกอบไปด้วย Graduate Certificate Graduate Diploma Bachelor Degree และ Master Degree (By Coursework)

Postgraduate Research Sector

เหมาะสำหรับผู้มีความประสงค์ที่จะมาศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการทำวิจัย และวิทยาพนธ์ ประกอบไปด้วย Master Degree (By Research) และ Doctoral Degree

Non-Award Sector

เหมาะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะมาเรียนต่อในหลักสูตรพื้นฐานต่างๆของออสเตรเลียโดยที่ไม่ได้รับประกาศนียบัตรจากทางรัฐบาล เช่น non-award foundation studies course

Foreign Affairs or Defence Sector

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลียไม่ว่าจะหลักสูตรใดก็ตาม โดยนักเรียนที่ได้รับทุนจาก the Department of Foreign Affairs and Trade or the Department of Defence จะต้องทำการสมัครวีซ่านักเรียนใน sector นี้

เอกสารสำหรับประกอบการพิจารณาวีซ่านักเรียน

 1. Passport
 2. ทะเบียนบ้าน (ระบุชื่อพ่อแม่)
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
 4. หลักฐานทางการศึกษา (ใบจบการศึกษาพร้อมใบแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ)
 5. ใบรับรองการทำงาน (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)
 6. รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1 หรือ 2 นิ้วจำนวน 1 รูป
 7. หลักฐานทางการเงินของ Sponsor ผู้ที่จะให้การสนับสนุนด้านการเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆในประเทศออสเตรเลีย อาทิ จดหมายรับรองระบุยอดเงินจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ สำเนาpassportของsponsor และ เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้ยื่นวีซ่าและsponsor
 8. ใบตอบรับการเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาที่สมัครไว้ (COE: Confirmation of Enrolment)
 9. ประกันสุขภาพ (OSHC: Overseas Student Health Cover)
 10. ใบผลตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดไว้ หรือใบเสร็จรับเงินจากทางโรงพยาบาลหากตรวจแบบออนไลน์ (https://www.border.gov.au/Trav/Visa/Heal/meeting-the-health-requirement/electronic-health-processing)

**ในกรณีมีผู้ติดตาม (คู่ครองและบุตร) ต้องมีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ยื่นประกอบการพิจารณา อาทิ ใบสำคัญการสมรส ใบเกิดสำหรับบุตร รูปถ่ายแสดงความสัมพันธ์ บัญชีธนาคารร่วม และ อื่นๆ

วีซ่าท่องเที่ยว (Visitor Visa Subclass 600)

เป็นวีซ่าที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมาพำนัก ณ ประเทศออสเตรเลียชั่วคราว เพื่อจุดประสงค์ด้านการท่องเที่ยว หรือการเยี่ยมเยือนญาติ หรือบุตรหลานที่กำลังพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียเพื่อการเรียนหรือการทำงาน สามารถยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้ทางออนไลน์ ซึ่งวีซ่าจะมีอายุ 3เดือน 6เดือน และ 1ปี ขึ้นอยู่กับเอกสารและการพิจารณาของทางรัฐบาลออสเตรเลีย

วีซ่าทำงาน (Working Visa)

ณ ปัจจุบัน วีซ่าทำงานกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการหาประสบการณ์การทำงานในประเทศออสเตรเลียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งประเภทของวีซ่าทำงานที่นิยมยื่นขอมีดังนี้

Working Visa Subclass 457

เหมาะสำหรับผู้ที่มีนายจ้างต้องการที่จะsponsorในสาชาอาชีพที่ที่เป็นที่ต้องการของประเทศออสเตรเลีย และอยู่ใน SOL List (Skilled Occupation List) https://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities/skilled-occupations-lists/SOL ของทางรัฐบาล ซึ่งวีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้ผู้ถือสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นระยะเวลานานถึง 4 ปี ขึ้นอยู่กับการตกลงกับนายจ้างและการพิจารณาจากรัฐบาล ซึ่งหลังจากนั้น ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ยังมีโอกาสยื่นขอวีซ่าถาวร (PR)จากทางรัฐบาลโดยอาศัยประสบการณ์ และระยะเวลาในการทำงาน ทั้งนี้ลูกจ้างจะต้องได้รับการสนับสนุนจากนายจ้างในออสเตรเลียด้วย

Temporary Graduate visa Subclass 485

 • Graduate Work Stream: เหมาะสำหรับผู้ที่จบการศึกษาในประเภทสาขาวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป และอยู่ใน SOL List (Skilled Occupation List) ของทางรัฐบาล ซึ่งอนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้สามารถพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 18 เดือนเพื่อทำงานในสาขาวิชาชีพนั้นๆอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยอาศัยประสบการณ์การทำงานในสาขาสาขาวิชาชีพนั้นเข้ามาประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งจะต้องทำ Skilled Assessment กับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
 • Post-Study Work Stream: เหมาะสำหรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับ Higher Education ในประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป ซึ่งอนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้สามารถพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 2-4 ปีขึ้นอยู่กับคุณวุฒิที่จบมา เพื่อหาประสบการณ์การทำงานทั้งนี้ผู้ที่จะสามารถยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่เข้ามาด้วยวีซ่านักเรียนเป็นครั้งแรกหลังจากวันที่ 5 พฤศจิกายน 2011 เป็นต้นไป

นอกเหนือจากวีซ่าที่เป็นที่นิยมสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาพำนัก ณ ประเทศออสเตรเลียเป็นการชั่วคราวที่กล่าวมาข้างต้น ทาง Stellar ยังมีบริการด้านการให้คำปรึกษาและสมัครวีซ่าประเภทอื่นๆ อาทิ วีซ่าทำงานประเภทต่างๆ วีซ่าสำหรับนักลงทุน วีซ่าสำหรับคู่สมรส ฯลฯ รวมถึงให้คำแนะนำ และช่วยในเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารสำหรับผู้ที่จะยื่น PR (Permanent Resident) หรือยื่นเป็นพลเมือง (Australian Citizenship) ของประเทศออสเตรเลีย โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Migration ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลให้เป็น Migration Agent ที่ถูกต้องตามกฎหมายของออสเตรเลีย

สำหรับผู้ที่ต้องการจะหาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าประเภทต่างๆ รวมทั้งเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเภทนั้น สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.border.gov.au ซึ่งเป็นของทางรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อค้นหาข้อมูลวีซ่าประเภทต่างๆ หรือติดต่อสำนักงาน Stellar Education & Visa Centre เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับประเภทวีซ่าที่เหมาะสมตามจุดประสงค์ของแต่ละบุคคล
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าทุกประเภทสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเทศออสเตรเลีย(DIBP) https://www.border.gov.au/Trav/Visa/Fees